Reklamovat je možné pouze zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídí až po úplné úhradě ve smyslu § 151a občanského zákoníku.

Na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.  Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Právo na záruku zaniká v případě, že:

  • k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
  • zanedbáním péče a údržby o zboží,
  • poškozením zboží nadměrnému zatěžování,
  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek,
  • ze záruky jsou také vyňaty chyby, které vznikly při živelné pohromě,
  • záruka se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedené níže avšak ne na dobírku.  Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář.

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě.  Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (dne přijetí reklamovaného zboží).  V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.  Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později.  Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne přijetí reklamovaného zboží.  Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas.  O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající.  Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.

Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.

V případě, že má věc současně nejméně tři chyby, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).  Stejné právo má kupující pokud se na věci vyskytne stejná chyba, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.

Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Nepoškození zboží, resp.  neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce, následná reklamace již nebude uznána, protože Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že zboží je nepoškozené.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu:

WaterGuard s.r.o.

Kopčianska 10

851 01 Bratislava – městská část Petržalka

post@waterguard.cz

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu.  Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č.  391/2015 CFU  o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.  Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http: //www.mhsr.  sk / seznam-subjektov- alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotrebitelských sporů se obrátí.  spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on- line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje.  Respektujeme Vaše soukromi, a tak se snaží mnoľství těchto údajů minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím.  Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.  122/2013 Z. ze ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.  Od Vás jako zákazníka, fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu.  Tyto údaje jsou potřebné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.  Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.  Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a daších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údajmi. Zavazujeme se Vámi poskytnuté osobní údaje zabezpečit před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a neposkytne třetí osobě.

Shrnutí 

Jakékoliv údaje, které o Vás a o Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, neposkytujeme je (kromě společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.  Zaškrtnutím položky, chci dostávat informace o akcích a novinkách v procesu nákupu nám udělujete právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách.  V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše dát vědět o tom, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat.  Také máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o likvidaci Vašich osobních údajů, které jste nám před tím poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte s shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte z výše uvedenými pravidly.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme.  A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

Tento Reklamační řád (RŘ) nabývá platnost a účinnost od 2020 a plně nahrazuje předchozí RŘ.  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.